about_title_icon

เจ้าหน้าที่สมาคม

 • people_02
  นางสาวรุ่งนภา ไกรปัญญาพงศ์
  ผู้อำนวยการสำนักงาน
 • people_02
  นางสาวทิพวรรณ ราชมี
  ผู้ประสานงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • people_02
  นางรสสุคนธ์ ไชยภาณุรักษ์
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
 • people_02
  นางปัทมาพร แม็คไบรด์
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 • people_02
  นายธีรศักดิ์ ไชยภาณุรักษ์
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ