about_title_icon

วิสัยทัศน์

ด้านพัฒนากีฬาเทควันโดในประเทศไทย 

      ทางสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย มีเจตนารมณ์ในการพัฒนากีฬาเทควันโดของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นดังนี้

  • • พัฒนาระบบบริหารจัดการสมาคมฯ ให้ดียิ่งขึ้น
  • • พัฒนาระบบตัดสินและกติกาการแข่งขันให้สอดคล้องกับสมาพันธ์เทควันโดโลก (World Taekwondo Federation / WTF)
  • • นำวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
  • • พัฒนาทักษะและมิติทางการกีฬาของนักกีฬาให้หลากหลายและเข้มข้นขึ้น
  • • มุ่งหน้าสู่เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค 2016

ด้านนโยบายการบริหารสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

      เพื่อให้เกิดนักกีฬาหน้าใหม่ที่มีคุณภาพแก่ประเทศ ทางสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย มีนโยบายสรรหานักกีฬามาเติมเต็มโดยเน้นความโปร่งใสยุติธรรม 3 มิติ คือ

  1. 1. มิติของนักกีฬา  นักกีฬาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ของสมาคมฯ และการแข่งขันต่างๆ  การคัดตัวนักกีฬาต้องโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
  2. 2. มิติของกรรมการผู้ตัดสิน ต้องเพียบพร้อมด้วยทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการตัดสิน
  3. 3. มิติของระบบการจัดการแข่งขัน  ระบบการแข่งขันที่สามารถตรวจสอบได้เป็นที่ไว้วางใจทุกฝ่าย การจัดสายการแข่งขัน การคัดเลือกผู้ตัดสิน ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรม