news_icon

รับสมัครนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ เพื่อแข่งขันคัดเลือกตัวเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม

วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2015 โพสต์โดย Admin Taekwondothai

ประกาศ

สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ที่ พิเศษ/2558

เรื่อง รับสมัครนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ เพื่อแข่งขันคัดเลือกตัวเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม *******************************************************************

          ตามที่ สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย จะจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 8th Asian Junior Taekwondo Championships ในระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2558 ทั้งนี้ สมาคมฯยังขาดตัวนักกีฬาประเภทต่อสู้ในรุ่นเยาวชนอยู่หลายรุ่น ดังนั้น สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยจึงจะจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อมของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ฝึกซ้อม เทควันโด สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประเภทการจัดการแข่งคัดเลือกตัว

- ประเภทเยาวชนชาย

- รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.

- รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.

- รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.

- รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.

- รุ่นน้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.

- รุ่นน้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.

- รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป

 

- ประเภทเยาวชนหญิง

- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กก.

- รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.

- รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.

- รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.

- รุ่นน้ำหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 ต้องเป็นนักกีฬา เพศชาย เพศหญิง สัญชาติไทยเท่านั้น

2.2 อายุ 15-17 ปี (2541-2543)

2.3 มีคุณวุฒิสายดำเท่านั้น

2.4 ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามของสถาบัน / สโมสร / ชมรม

2.5 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธใบสมัครของนักกีฬาบางคน หรือทั้งทีมได้ในกรณีส่งหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบ

 

3. หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย

3.1 ใบสมัคร

3.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และพร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้ำหนัก (กรณียังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้ำหนักเช่นกัน) จำนวน 1 ใบ

3.4 สำเนาบัตรคุณวุฒิทางเทควันโด

3.5 ในใบสมัครต้องมีลายเซ็นรับรองของ ผู้ฝึกสอน (สายดำ) และ ผู้ปกครอง

3.6 ในการสมัครของแต่ละทีมจะต้องแนบ (ใบระเบียบปฏิบัติ) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการทีม

3.7 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธใบสมัครของนักกีฬาบางคน หรือทั้งทีมได้ใน กรณีส่งหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบ

 

4. กำหนดการรับสมัครและแข่งขัน (สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

- รับสมัครด้วยตัวเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโดสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย (รับสมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่อยู่ สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย เลขที่286 กกท. ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240)

- ประชุมผู้จัดการทีม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโดสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

- ชั่งน้ำหนักก่อนแข่งขัน 1 วัน เวลา 14.00-16.00 น.

- จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558

 

**หมายเหตุ*** กำหนดการแข่งขันแต่ละรุ่นจะประกาศในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

 

 

โหลดเอกสารสมัคร