news_icon

รับสมัครนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ Cadet

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2015 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

ประกาศ

สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย  ที่ พิเศษ/2558

เรื่อง   รับสมัครนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ Cadet

*******************************************************************

                         ตามที่ สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย จะทำการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ Cadet เพื่อเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมและคัดเลือกตัวเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 8th Asian Junior Taekwondo Championships ในระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2558 ณ ประเทศไต้หวัน ตามความทราบแล้วนั้น

                         ในการนี้ สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอรับสมัครนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ Cadet เพื่อเข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อมและคัดเลือกตัวเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. ต้องเป็นนักกีฬา เพศชาย เพศหญิง สัญชาติไทยเท่านั้น
  2. อายุ 12 –14ปี (เกิด วันที่1 มกราคม 2544- 31 ธันวาคม 2546)
  3. มีคุณวุฒิสายดำแดงพุม1ขึ้นไป
  4. ได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 และ การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557
 2. หลักฐานการรับสมัคร  ประกอบด้วย
  1. ใบสมัคร
  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร
  4. สำเนาบัตรคุณวุฒิทางเทควันโด
  5. สำเนาใบ Certificate ของเหรียญรางวัลที่ได้รับ
 3. กำหนดการ
 • คัดเลือกตัวนักกีฬาวันเสาร์ที่ 28 ก.พ. 2558 เวลา 13.30 น. (รายงานตัวและตรวจสอบเอกสาร 12.30 น.เป็นต้นไป)
 • นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
 1. การรับสมัคร
 • ส่งใบสมัครทางแฟ็กซ์ 02-3691518 หรืออีเมล์ tkdthailand@yahoo.com  ภายในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. โดยใบสมัครตัวจริงและหลักฐานประกอบการสมัครให้นำมายื่นในวันคัดตัว

                                                                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2558

                                                                                                                                    สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

 

เอกสาร

ใบสมัคร