news_icon

รับสมัครเข้าร่วมอบรม Taekwondo Coaching Course &Taekwondo Referee Refresher Course 2015 (Kyorugi)

วันที่ 09 เมษายน 2015 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

ประกาศ

สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

เรื่อง  รับสมัครเข้าร่วมอบรม Taekwondo Coaching Course &Taekwondo Referee Refresher Course 2015 (Kyorugi)

 

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สหพันธ์เทควันโดโลก ได้มีการประกาศใช้กติกาเทควันโดฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558  ที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อให้ผู้ตัดสิน และผู้ฝึกสอน กีฬาเทควันโดทุกท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย จึงได้จัดกาอบรมTaekwondo Coaching Refresher Course &Taekwondo Referee Refresher Course 2015 (Kyorugi) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

วันเวลาที่จัดการอบรม

ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2558

 • 2 พฤษภาคม 2558     สำหรับผู้ฝึกสอน
 • 3 พฤษภาคม 2558      สำหรับผู้ตัดสิน

 

สถานที่ในการอบรม

 • ภาคทฤษฎี     ห้อง222 โซนE สนามราชมังคลากีฬาสถาน
 • ภาคปฏิบัติ     ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโด สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

 

คุณสมบัติสำหรับผู้เข้าอบรม

ผู้ฝึกสอน

 • มีคุณวุฒิทางเทควันโด สายดำดั้ง 1 ขึ้นไป
 • มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อยู่ในสังกัดชมรม/สโมสร/สถาบันการศึกษา ที่เคยนำทีมเข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 

ผู้ตัดสิน

 • เป็นผู้ตัดสินที่เคยผ่านการอบรม และเคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา

 

 

หลักฐานที่ใช้ในการอบรม

                 ผู้ฝึกสอน

 • ใบสมัคร
 • สำเนาคุณวุฒิทางเทควันโด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว  จำนวน  1 ใบ
 • หนังสือรับรองจากต้นสังกัด

ผู้ตัดสิน

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้ตัดสิน หรือใบประกาศที่ผ่านการอบรม
 • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ

 

ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม

                ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องจัดหาที่พักและอาหารด้วยตนเอง

 

วิทยากร

 • Mr,Choi Young Seok

 

การแต่งกาย

                แต่งกายโดยชุดเทควันโดตลอดการอบรม

 

กำหนดการอบรม

ผู้ฝึกสอน

วันที่ 2  พฤษภาคม 2558

ลงทะเบียน           8.00 น.             ห้อง 222 โซนE สนามราชมังคลากีฬาสถาน

อบรม                  8.00-17.00 น.                     ตามที่สมาคมฯ กำหนด

ผู้ตัดสิน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2558

ลงทะเบียน           8.00 น.                ห้อง 222 โซนE สนามราชมังคลากีฬาสถาน

อบรม                  8.00-17.00 น.                     ตามที่สมาคมฯ กำหนด

 

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครจำนวนจำกัด  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2558  ทางไปรษณีย์หรือหากมาส่งด้วยตัวเองสามารถมาส่งได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 (ไม่รับเอกสารทางอีเมล์ และแฟ็กซ์)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม วันที่ 29 เมษายน 2558 ทางเวปไซค์ www.taekwondothai.com  ในกรณีที่ส่งเอกสารไม่ครบ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้เข้าร่วมการอบรม

 

***หมายเหตุ***

       ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมต้องเลือกเข้าร่วมอบรมเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

 

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                                  ประกาศ ณ  วันที่ 9 เมษายน 2558

                                                   สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

 

รายละเอียดโครงการ

 

โหลดใบสมัคร